ភាសាខ្មែរ
អង់គ្លេស
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
បាត112.3117.3
ដុល្លា40104045
សមិទ្ធិផល 30-June-2016
ការិយាល័យកណ្តាល 1
សាខា 7
បុគ្គលិកសរុប 199
ស្រី 63
ប្រុស 136
មន្រ្តីឥណទាន 97
ទំព័រ ហ្វេសប៊ុក

© 2016 PCO Finance Plc. All rights reserved | Design and Hosting By PCO Finance Plc